Loading
Beýlekiler - Göz Degdimi - Güljan Batyrowa & Daygo

Göz Degdimi - Güljan Batyrowa & Daygo Beýlekiler

Siz bu sahypada Beýlekiler - Göz Degdimi - Güljan Batyrowa & Daygo aýdymy ýükläp bilersiňiz!. Öz android, iphone ýa-da kompýuteriňizden islendik wagt onlaýn diňläp, lezzet alyp bilersiňiz.

 Diňlenildi: 3.7k+  Ýüklenildi: 307
  • Ýerine ýetiriji: Beýlekiler
  • Diňlenildi: 3.7k+
  • Ýüklenildi: 307
  • Dowamlylygy: 04:17
  • Ölçegi: 9.8 Mb
  • Hil: 320 kbps
  • Goşuldy: 10 July 2021
Güljan Batyrowa

Sensizlikden ýekelikden
Gel halas et pikirlemden duýgulamdan
Meni halas et ejizleýä ýüregim
indi çydap bilenok göreşmäne bu söýgä
Ýüregim ursada demim ýetenok
Gün-günden sowaşýan ýaly göýä

Men üýtgedimmi ýa üýtgediňmi sen üýtgedi ähli zat
Ara biri girdimi gözmi degdimi biz bir birege ýat
Ynanyp bilemok soňumyz şeyle bolar öýdemökdym
Men saňa ýanyp durkam aýtsana nädip sowadyň

Düşünip bilemok men düşünip bilemok
Göz yaşym diňenok göz yaşlam diňenok
Başaramok sensizligi oňamok
Geler diýdim halymdan habar alaňok

Ýaraly ýürek ýaraly
Ýalanmy söýgi ýalanmy
Ýatmy ol günler ýatmy
Düýşh ýaly düýşde ýaly

Sowaşdy kalplar sowaşdy
Aramyz daşdy daşlaşdy
Arzuwlar uçdy bizden uçdy
Men ony söýsemem o menden geçdi

Daygo

Mena oňaýjak siz bir oňa ýokup duruñ
Otyr goýup ýadamadyñ soňy bamy nokatlaryň
Göz degdimi dil degdimi baryn muny okatdyryñ
Bagtyň gulpy mende durka yalňyş açar sokupdyrn

Gören kişä deňemedim Herkim sende tene belet seretseň Tanar geçen
Otyrmana gysylmadyň Alynmadyk Gusl bilen etmedik kazañ niçe
Bedeni behişt yüzi mazar ijn
Gymmat eşik içinde gyzyň arzan gelneje

Saňa bentlerim Gahar heniz diri wagty kyýamata sabr etmern
Daman dertlerim Bagtly bolşymy görkezmän menem gabr ýere gitmern
Çynym Söýgi diýip gapym kaksaň diýip bilern bereket ber
ýalňyş Tassyklanmadyk bedende ol nadogry hereketler

Ynan Aýdylmadyk kän setirlem bedendaki tuýden geçdi
Soñam Hapa tüssä garylan dem çynym aýtsam öýken deşdi
Hawwa Aýalyma tanyş sesi öňiräkgi öýden eştdim
Toba Tananyma bagyşlasyn kölegämden öýkeleşdim
Другие треки этого исполнителя
Ählisini görkez

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak