Loading

Serhat Mebel & Haly


 

«SERHAT» mebel siziň durmuşyňyzyň bezegi bolar

 

2010-njy ýylda esaslandyrylan we Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolup durýan «Serhat» mebel kärhanasy halkyň dürli görnüşli, iň häzirki zaman mebellere bolan isleglerini doly kanagatlandyrýar. Kärhana ýokary hilli önümleri bilen ýurdumyzda uly abraýa eýe bolan kärhanalaryň hatarynda giňden tanalýar. Bu kärhana öz öndürýän önümleriniň daşyndan Türkiýe döwletiniň ýokary hilli mebel önümlerini hem elýeterli bahadan halkymyza hödürleýär.

Kärhananyň giň saýlawa eýe bolan ýokary hilli önümleri

Kärhanada dürli ölçeglerdäki ýaşaýyş jaýlara niýetlenen spalnyý garnitur, aşhana (kuhnýa) garnitur, ýörite şertler üçin göz öňünde tutulan we her hili ölçeglerde taýýarlanan oturgyçlar, stol mebeller, çaga otaglary üçin mebeller, edara-kärhanalarda ulanylýan (ofis) mebeller, diwan, kreslolar, stellar şkaflar öndürilýär.

Bulardan başga-da, «Serhat» mebel kärhanasy tarapyndan Büzmeýin halylarynyň we Türkiýede öndürilen  halylaryň dürli görnüşleri boýunça lomaý hem-de bölekleýin söwdasy amala aşyrylýar.

Hil aýratynlygy

«Serhat» mebel kärhanasynda öndürilýän önümler berkligi, özboluşly bezegi, reňk sazlaşygy, dünýä ölçeglerine laýyklygy, ekologiýa arassalygy we döwrüň talabyna kybapdaşlygy ýaly gaýtalanmajak aýratynlyklary özünde jemleýär. Bu kärhanada her bir öndürilýän mebel döwrebap dizaýnerçilik çözgütleri esasynda taýýarlanylýar.

«Serhat-yň» müşderlere hödürleýän mümkinçilikleri

«Serhat» mebel kärhanasy ilatyň mebellere bolan isleglerini, talaplaryny ýerinde öwrenýär, has dogrusy, buýrujylaryň, müşderleriň göwün islegine laýyklykda, mebelleri öndürmegi özüniň baş maksady hasaplaýar. Kärhana özüne ýüz tutan müşderlerine mebel dünýäsinde gazanan baý tejribesine esaslanyp gymmatly maslahatlaryny berýär. Aýratyn hem öýleriň bezeg sazlaşygyny we gurluş aýratynlygyny gabat getirmek babatynda ýakyndan ýardam edýär. 

«Serhat-yň» ýerine ýetirýän hyzmatlary

  • buýurmalar esasynda ölçeglerini kabul etmek;
  • eltip we gurnap bermek işleri.

Hormatly müşderler! Howlugyň, «Serhat» mebel kärhanasynyň jana ýakymly, ajaýyp, juda owadan bezegleri özünde jemleýän we amatly bahalardaky täze görnüşli mebelleri Size garaşýar!

Biziň salgymyz: G.Kulyýew köçe jaý/10 MEBEL DÜNÝÄSI binasynyň 1-nji gaty

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:

Internet salgylarymyz:

 

JAŇ ETMEK / ПОЗВОНИТЬ

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak