Loading

Iber


«Iber» portaly müşderileriň talaplaryny bir wagtda birnäçe transport kärhanalaryna ugratmaga hem-de ulgama agza bolan tejribeli kompaniýalaryň berjek teklipleriniň iň amatlysyny saýlap ýük eltip berjegi tapmagyna ýardam berýär.

Platforma 4 bölümden ybarat:

  • Ýük ugratmak;
  • Ugurlar;
  • Bildirişler;
  • Kärhanalar

Bu nähili işleýär?

Ýüküni (uly ýa kiçi tapawudy ýok) ugratmak isleýän adaty raýat ýa-da kärhana ilki bilen iber.biz portalynda ibermek isleýän ýüküň halkara ýa-da içerki ibermä degişliligini saýlap, zerur maglumatlary doldurmaly.

Halkara iberme

Degişli maglumatlar doldurylandan soň, «Ýüzlenme ugrat» düwmesine basmaly. Netijede müşderiniň sargydy awtomatik ýagdaýda ýük daşamaga rugsatnamasy bolan we «Iber» portalynda agzalyga duran bir wagtda birnäçe ulag kompaniýalaryna ýetirilýär. Bu kärhanalar müşderiniň sargydy bilen tanşyp, ýüki ibermek boýunça öz tekliplerini berýärler. Müşderä kompaniýalaryň berjek teklipleriniň iň amatlysyny saýlaýmak galýar. Mundan başgada ýükiň ýagdaýyny yzarlamak üçin hem mümkinçilikler bar.

Içerki iberme

Ýurduň içinde, ýagny şäher içine we welaýatlar arasynda ýükleri ugratmaklyk 1-2 günde amala aşyrylýar. «Iber» hyzmatynyň işgärleri müşderiniň arzasy boýunça ýükiň gapydan-gapa eltip berilmegini gurnap berýäler. Her gün 16:00-a çenli jaň hem onlaýn arkaly sargytlar kabul edilýär.

«Iber» platformasynyň hyzmatlaryndan islendik raýat, kärhana ýa-da onlaýn dükanlar peýdalanyp biler. Bu bolsa satyjylaryň eltip bermek işini has hem ýeňilleşdirer. (munyň esasynda eltip bermek hyzmaty çalt hem ygtybarly amala aşyrylar).

«Ugurlar» bölüminde bir nokatdan başga bir nokada transport gurnaýan kompaniýa özünde ýük ýüklemek üçin boş ýeriň bardygy barada habar berip bilýär.

«Bildirişler» bölüminde ulag kompaniýalary logistika degişli bolan dürli bildirişleri ýerleşdirip bilýärler.

«Iber» platformasy ýakynda onlaýn mobil goşundysyny çykarmagy hem meýilleşdirýär.

Habarlaşmak üçin: +99312486219+99363997091,

 +99363111647;

Saýt: www.iber.biz

Salgymyz: Türkmenistan, Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, Çarwadar Söwda Merkezi 49/1

 

JAŇ ETMEK / ПОЗВОНИТЬ

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak