Loading
59 Track

0 Album

Hakynda

Nurýagdy Baýramow 1938-nji ýylyň awgust aýynyň 3-ne Aşgabat şäherinde dogulýar.Aýdym-saza uly höwesi ony köp wagtlap goňşy bolup ýaşan Tugur Berdinyýazowlara eltýär. «Türkmenistanyň at gazanan bagşysy» diýen hormatly ada eýe bolan Tugur sazandanyň ýaňy ussatlyga ýetip, özüne maýyl şägirtleri gözleýän döwürleridi. Halypanyň yzygiderli geçýän «öý sapaklary» Nurýagdynyň saza bolan ukybyny has ösdürip, bu senede çuňňur aralaşmak höwesini artdyrypdy.Orta mekdebi tamamlap, söwda guramalarynda işläp ugran wagtlary Nurýagdynyň örüsi giňäp başlaýar. Munuň şeýle bolmagynda Bäşim Meret diýen ezber gyjakçynyň beren ýardamy has uludy. Sahy bagşynyň «men» diýen çaglary esli wagtlap onuň gyjakçysy bolup gezen, Aşgabat ýer titremesinde saglygyna uly zeper ýeten Bäşim Meret Nurýagdynyň hakyky daýysydy… 1964-nji ýylda Nurýagdy Baýramow Türkmen döwlet filarmoniýasyna kabul edilýär. Ussat bagşy, mukamçy kompozitor hökmünde ykrar edilen Nurýagdy Baýramow birnäçe ýyldan bäri Türkmen milli konserwatoriýasynda ýaş bagşylara tälim berýär. «Türkmenistanyň at gazanan artisti» diýen hormatly ady alan Orazgül Gurdowanyň, Arslan Atdanowyň kämilleşmeginde bu halypanyň uly paýy bar.

: / :
×


Aýdym.com ulgamynda aýdymlary reklamasyz diňlemek isleseňiz, we PREMIUM videolary görmek isleseňiz aşaky düwmä basyň

PREMIUM Satyn almak