212835 Jemi diňlenen sany
73477 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Beýleki eserleri Atabaý Çarygulyýew - Keçpelek Atabaý Çarygulyýew - Ýaman ykbal Atabaý Çarygulyýew - Bilbil gördim Atabaý Çarygulyýew - Ýazgül Atabaý Çarygulyýew - Bibiniň Atabaý Çarygulyýew - Arabyň gyzy Atabaý Çarygulyýew - Aýdym Atabaý Çarygulyýew - Mährijemal Atabaý Çarygulyýew - Näzlim Atabaý Çarygulyýew - Seniň gözleriň Atabaý Çarygulyýew - Daglar Atabaý Çarygulyýew - Aýdyma laýyk Atabaý Çarygulyýew - Aglar men Atabaý Çarygulyýew - Bu derdi Atabaý Çarygulyýew - Aýrylsa Atabaý Çarygulyýew - Seniň gözleriň Atabaý Çarygulyýew - Perwana boldum indi Atabaý Çarygulyýew - Ýatlaýyn Atabaý Çarygulyýew - Baharym Atabaý Çarygulyýew - Bu derdi Atabaý Çarygulyýew - Ýetir Atabaý Çarygulyýew - Men özüne Atabaý Çarygulyýew - Bägülim Atabaý Çarygulyýew - Ýatlaýyn Atabaý Çarygulyýew - Sähra gülleri Atabaý Çarygulyýew - Neýläýin Atabaý Çarygulyýew - Seniň üçin Atabaý Çarygulyýew - Seniň gözleriň Atabaý Çarygulyýew - Gara bägüller Atabaý Çarygulyýew - Gyzylgül Atabaý Çarygulyýew - Bagyşla meni Atabaý Çarygulyýew - Neýläýin Atabaý Çarygulyýew - Näzlim Atabaý Çarygulyýew - Aglaýan Atabaý Çarygulyýew - Bara bilmedim Atabaý Çarygulyýew - Ogulsyz Atabaý Çarygulyýew - Oýanmaz Atabaý Çarygulyýew - Ýaman ykbal Atabaý Çarygulyýew - Sallanyp geçdi Atabaý Çarygulyýew - Ýaman ykbal Atabaý Çarygulyýew - Aglama sen Atabaý Çarygulyýew - Hatyja Atabaý Çarygulyýew - Aramyzda Atabaý Çarygulyýew - Ýokdur taýyň, Aglama sen Atabaý Çarygulyýew - Jan enem Atabaý Çarygulyýew - Şadyýan gözel Atabaý Çarygulyýew - Haýrana galar Atabaý Çarygulyýew - Seniň gözleriň Atabaý Çarygulyýew - Hatyja Atabaý Çarygulyýew - Galmady Atabaý Çarygulyýew - Neýlesin Atabaý Çarygulyýew - Galmady Atabaý Çarygulyýew - Lälejan Atabaý Çarygulyýew - Amangül Atabaý Çarygulyýew - Ogulsapar Atabaý Çarygulyýew - Jellat gözler Atabaý Çarygulyýew - Gelmenem Atabaý Çarygulyýew - Seniň adyňa Atabaý Çarygulyýew - Obamyň maýasy Atabaý Çarygulyýew - Jerenim Atabaý Çarygulyýew - Garratma meni Atabaý Çarygulyýew - Balam Atabaý Çarygulyýew - Bilinmez Atabaý Çarygulyýew - Bilmen Atabaý Çarygulyýew - Bir gelin Atabaý Çarygulyýew - Bahar geldi Atabaý Çarygulyýew - Baga seýle Atabaý Çarygulyýew - Bägülim Atabaý Çarygulyýew - Maral gyz Atabaý Çarygulyýew - Galmaz Atabaý Çarygulyýew - Seniň gözleriň Atabaý Çarygulyýew - Gelmenem Atabaý Çarygulyýew - Aýgözel Atabaý Çarygulyýew - Gülälek Atabaý Çarygulyýew - Aýnam mundan Atabaý Çarygulyýew - Gülsonam Atabaý Çarygulyýew - Duran ýerleri Atabaý Çarygulyýew - Ykbal bolmady Atabaý Çarygulyýew - Şadyýan gözel Atabaý Çarygulyýew - Aýlar geçer Atabaý Çarygulyýew - Aýa döndi Atabaý Çarygulyýew - Allyrdym Atabaý Çarygulyýew - Bägülim Atabaý Çarygulyýew - Jerenim Atabaý Çarygulyýew - Işanym Atabaý Çarygulyýew - Suwa geleýdi Atabaý Çarygulyýew - Aýtäç Atabaý Çarygulyýew - Sen ýetir Atabaý Çarygulyýew - Mekdep ýyllar Atabaý Çarygulyýew - Daglar Atabaý Çarygulyýew - Perzent dagy Atabaý Çarygulyýew - Geline Atabaý Çarygulyýew - Gülzada Atabaý Çarygulyýew - Hatyja Atabaý Çarygulyýew - Gülşirin Atabaý Çarygulyýew - Käkilik Atabaý Çarygulyýew - Aýnam Atabaý Çarygulyýew - Ogulbeg Atabaý Çarygulyýew - Gözel Atabaý Çarygulyýew - Ýagşysyn Atabaý Çarygulyýew - Gözelim Atabaý Çarygulyýew - Amangül Atabaý Çarygulyýew - Haýrana galar Atabaý Çarygulyýew - Gara bägüller Atabaý Çarygulyýew - Kim geler Atabaý Çarygulyýew - Bagyşla meni Atabaý Çarygulyýew - Habarlaşaly Atabaý Çarygulyýew - Aglama sen Atabaý Çarygulyýew - Ezizim Atabaý Çarygulyýew - Gözelleriň seresi Atabaý Çarygulyýew - Näz eder Atabaý Çarygulyýew - Dilber Atabaý Çarygulyýew - Biwepa Atabaý Çarygulyýew - Aglama sen Atabaý Çarygulyýew - Şadyýan gözel Atabaý Çarygulyýew - Mähriň gerek Atabaý Çarygulyýew - Gara gözleriň Atabaý Çarygulyýew - Saz Atabaý Çarygulyýew - Obamyň mayasy Atabaý Çarygulyýew - Ýazgul Atabaý Çarygulyýew - Maýsam Atabaý Çarygulyýew - Gel sen maňa döwran eýle Atabaý Çarygulyýew - Şirin Atabaý Çarygulyýew - Leýli Atabaý Çarygulyýew - Dilber goşgy Atabaý Çarygulyýew - Ýarym galdy Atabaý Çarygulyýew - Çaldy gitdi Atabaý Çarygulyýew - Görogly Atabaý Çarygulyýew - Bady sabany görsem Atabaý Çarygulyýew - Aýjemal Atabaý Çarygulyýew - Garratma meni Atabaý Çarygulyýew - Güljanym Atabaý Çarygulyýew - Söýgülim Atabaý Çarygulyýew - Taparynmy balam seni Atabaý Çarygulyýew - Atça bolmaz Atabaý Çarygulyýew - Saba bilen Atabaý Çarygulyýew - Ejem Atabaý Çarygulyýew - Yrza bolgun Atabaý Çarygulyýew - Suwa geleýdi Atabaý Çarygulyýew - Gelmedi Atabaý Çarygulyýew - Gyzylgülüm Atabaý Çarygulyýew - Käkilik Atabaý Çarygulyýew - Bilbil gördüm Atabaý Çarygulyýew - Ejem Atabaý Çarygulyýew - Käbäm enem (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Gözleriň seniň (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Gelsen ayjemal (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Bady Sabany Gorsem (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Şadyýan gözel (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Gülälek (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Döndi (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Balam (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Galmaz (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Bilinmez (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Bagt lälesin kakan gyz (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Bolmaz (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Bolmady (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Aglan söwer ýarym galdy (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Janeý jan Atabaý Çarygulyýew - Daglara Atabaý Çarygulyýew - Kysmat Meni Yetirdi Atabaý Çarygulyýew - Ýuregim sende Atabaý Çarygulyýew - Keç pelek Atabaý Çarygulyýew - Bardyr Atabaý Çarygulyýew - Kysmat meni ýetirdi (Sirk) Atabaý Çarygulyýew - Bir gelin Atabaý Çarygulyýew - Käbäm enem yrza bolgun Atabaý Çarygulyýew - Syndyrar Atabaý Çarygulyýew - Arabyň gyzy Atabaý Çarygulyýew - Eglenen (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Gara reň bolar Atabaý Çarygulyýew - Aglamagyn dilberim Atabaý Çarygulyýew - Arzymy Aytmaga Geldim Atabaý Çarygulyýew - Aldyrdym Atabaý Çarygulyýew - Duran ýerleri Atabaý Çarygulyýew - Toý aydymy Atabaý Çarygulyýew - Gara göz gelin Atabaý Çarygulyýew - Bagt lalesin kakan gyz /Tar/ Atabaý Çarygulyýew - Balam Seni Atabaý Çarygulyýew - Balsaýat Atabaý Çarygulyýew - Näz eder Atabaý Çarygulyýew - Yrakda Durma Atabaý Çarygulyýew - Keç pelek Atabaý Çarygulyýew - Bibiniň Atabaý Çarygulyýew - Haýrana galar Atabaý Çarygulyýew - Haýrana Galar Atabaý Çarygulyýew - Amanmy Atabaý Çarygulyýew - Aýrylsa Atabaý Çarygulyýew - Duran ýerleri Atabaý Çarygulyýew - Balam (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Tar 5 Atabaý Çarygulyýew - Tar 4 Atabaý Çarygulyýew - Ýarym Gelyar (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Tar 2 Atabaý Çarygulyýew - Syndyrar (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Tar 3 Atabaý Çarygulyýew - Tar 1 Atabaý Çarygulyýew - Bilinmez (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Dilberim (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Tä men gelinçäm Atabaý Çarygulyýew - Döndi (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Gitdi (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Dilberim Galdy (Tarda) Atabaý Çarygulyýew - Ykbal ýaman eken