536496 Jemi diňlenen sany
180162 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Yene men yolda (feat. Saap)
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Beýleki eserleri Söhbet Jumaýew - Serhoş Söhbet Jumaýew - Günäkär sen (N. Meredow Cover ) Söhbet Jumaýew - Yene men yolda (feat. Saap) Söhbet Jumaýew - Ýok indi 2021 (feat. Farhat Orayew) Söhbet Jumaýew - Aglaryn Söhbet Jumaýew - Gelin gelýär Söhbet Jumaýew - Salamym Söhbet Jumaýew - Unutma /2020 Söhbet Jumaýew - Ýalan diý Söhbet Jumaýew - Geç günämi Söhbet Jumaýew - Seniň üçin geldim Söhbet Jumaýew - Popuri Söhbet Jumaýew - (&Saap) Kimi söýýäň Söhbet Jumaýew - Cover mashup Söhbet Jumaýew - Mashup 2 Söhbet Jumaýew - Ine şeýle Söhbet Jumaýew - (ft. Saap) Kimi Söýýäň Söhbet Jumaýew - Mashup Söhbet Jumaýew - Seni göz ýaş tutar Söhbet Jumaýew - Arkadagyň Saýasynda Söhbet Jumaýew - Är ýanynda bellidir Söhbet Jumaýew - (saap) - Walla Söhbet Jumaýew - (&Saap) - Mekdep /2020 Söhbet Jumaýew - Arkadagymyň saýasynda Söhbet Jumaýew - Gijeler Söhbet Jumaýew - Bol meniňki Söhbet Jumaýew - Ýagma ýagyş Söhbet Jumaýew - Göresim geldi (Saz Kowus Gylyjow Söz Gurbangeldi Bäşimow) Söhbet Jumaýew - Göresim geldi Söhbet Jumaýew - Seniň bilen Söhbet Jumaýew - Sende ýüregim Söhbet Jumaýew - Sen söýenim Söhbet Jumaýew - Meni seni söýýän Söhbet Jumaýew - Sen gidersiň Söhbet Jumaýew - Sözüm bar saňa Söhbet Jumaýew - Sensiň gülüm Söhbet Jumaýew - Göwnüm berdim saňa Söhbet Jumaýew - Arkadag Söhbet Jumaýew - Ýürek sen diýýä Söhbet Jumaýew - Aşgabat Söhbet Jumaýew - Adyň näme Söhbet Jumaýew - Ezizim Söhbet Jumaýew - Watanym Türkmenistan Söhbet Jumaýew - Ýagyşly gün Söhbet Jumaýew - Söýgümi aýtsam saňa Söhbet Jumaýew - Seniňki bary Söhbet Jumaýew - Seňki bary Söhbet Jumaýew - Sen bar dünýämde Söhbet Jumaýew - Gelsene Söhbet Jumaýew - Näz edip barýar Söhbet Jumaýew - Meni Söýmedi Söhbet Jumaýew - Watanym Söhbet Jumaýew - Şol gyzyň sözi Söhbet Jumaýew - Seni görmeli Söhbet Jumaýew - Sen meniň bagtym Söhbet Jumaýew - Meniň Watanym Söhbet Jumaýew - Garaşýan sana Söhbet Jumaýew - Armanda goýma meni Söhbet Jumaýew - Gurbanlyk Söhbet Jumaýew - Meniň diýarym Söhbet Jumaýew - Gel söýenim (Saz Begli Beknazarow Söz Gurbangeldi Bäşimow) Söhbet Jumaýew - Watanym Söhbet Jumaýew - Eý biwepa Söhbet Jumaýew - (& Saap) - Lambada Söhbet Jumaýew - Seni göz ýaşym tutar Söhbet Jumaýew - (&Saap ft kerim hally) - Eje Söhbet Jumaýew - Geldim görmäne /2020 Söhbet Jumaýew - Gitmäýdä Söhbet Jumaýew - Terk etdiň niçik Söhbet Jumaýew - Sen bar dünýämde Söhbet Jumaýew - Seniň bilen Söhbet Jumaýew - Ýasasyn Arkadag Söhbet Jumaýew - Janym sen gerek Söhbet Jumaýew - Meni söýmedi Söhbet Jumaýew - Öýkeleme menden Söhbet Jumaýew - Ýürek sen diýýär Söhbet Jumaýew - Gaşy gara Söhbet Jumaýew - Taze ýyl geldi Söhbet Jumaýew - Meniň diýarym Söhbet Jumaýew - Gel söýenim Söhbet Jumaýew - Şol gyzyň sözi Söhbet Jumaýew - Alleý Söhbet Jumaýew - Ogulbahar Söhbet Jumaýew - Sendemi Söhbet Jumaýew - Gurbanlyk Söhbet Jumaýew - Saklamaň meni Söhbet Jumaýew - (Saap) Lambada Söhbet Jumaýew - Eý biwepa Söhbet Jumaýew - Habaryň ýok Söhbet Jumaýew - Başymyň belasy Söhbet Jumaýew - Unutma Söhbet Jumaýew - Ärsarynyň gyzy Söhbet Jumaýew - Tufli Mufli Söhbet Jumaýew - (ft Jeýhun Abdy) Şeýda Söhbet Jumaýew - Oýna oýna Söhbet Jumaýew - (&Jemal) Söýen kim Söhbet Jumaýew - Aýnam gelenok Söhbet Jumaýew - (&Mähri Begjanow) Bolmaz sensiz Söhbet Jumaýew - Oýlan gülüm Söhbet Jumaýew - (&Saap) Ma ma Söhbet Jumaýew - Aý aý Söhbet Jumaýew - Bula bula Söhbet Jumaýew - Onuň ýary bar Söhbet Jumaýew - Onuň ýary bar Söhbet Jumaýew - (ft SAAP) Gabanýar Söhbet Jumaýew - Alyp git Söhbet Jumaýew - Ýanaklaň nur Söhbet Jumaýew - Sendemi Söhbet Jumaýew - Aglatdy Söhbet Jumaýew - Marýam Söhbet Jumaýew - Lizginka Söhbet Jumaýew - (Feat SAAP) Bu agşam biziňki Söhbet Jumaýew - Guýuda Söhbet Jumaýew - O Gelmedi Söhbet Jumaýew - Doglan günüň Söhbet Jumaýew - Eziz Obam Söhbet Jumaýew - (Saap) Galyň Degişme