71029 Jemi diňlenen sany
11906 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Watannama
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:(klip) ÝOK
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Hassa men.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Bu şeýle bolupdy Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Ýollarda Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Adam Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Daşa düşmezmiş Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Bolmazmyş Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Şa iliniň ogludyr.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Sähra ýaly giň bol.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Sen diňe meňki.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Söýgülime diýdim.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Gündize hem gijä bölünşi ýaly.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Husnuna bend edip.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Güller içre.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Gijeler Güne howlugýar.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Sähra güllerinden.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Gözel ýara gözüm düşse.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Jahana ýaz gelipdir.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Ýaraşar Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Berkden bolarmy Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Sygan Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Uçup barýan ak guşlar.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Gelen wagtyň üwrän agaç, eý, bende.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Men munda Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Dünýä üýtgär.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Wadaryh Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Ýapraklar Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Bihabar Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Ody öçmesin ojagyň.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Essalowmaleýkim.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Ejiz bolsaň.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Gynanyň Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Ýene baglar tar-mar bolup bölündi.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Aşyklyk nämeden.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Söýgi näme, Niçiksi keşp, niçik hal . Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Seniň ýüzüň görse, gijäniň ýüzi.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Sen hakynda aýtsam.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Seni söýýänimi dostuma aýtdym.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Agla janym.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Gözlerim kör bolsa, bilgin.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Bu zatlaryň şeýle bolýandygyna.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Men we sen Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Seni hiç kim mençe söýmez.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Sähra Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Ýaşyl keteniňi geýip çyksana.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Obamyň Gyzlary Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Jan bilen ten bir bolmasa.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Sazlaryna melul eden gazlaryň.. Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Watannama Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Beýiklik diýen zat Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Dessan Ýalysyň Şahyr Akmyrat Hojanyýaz - Söýmän oňaryn