187 aýdym/eser.

Beýleki eserleri
43644 Jemi diňlenen sany
17119 Jemi göçürilen (skaçat) sany
Maslahat berilýän
Yzlarym galdy
Aýdymyň / Eseriň maglumatlary
Şekilli aýdym:Yzlarym galdy
Şekilli aýdym barada maglumat
Maslahat berilýän
Beýleki eserleri Wepa Geldiýew - Ýaryň ýagşysyn Wepa Geldiýew - Ýüz bolmaz Wepa Geldiýew - Yratmawer Wepa Geldiýew - Zülpüň seniň Wepa Geldiýew - Ýarym meniň Wepa Geldiýew - Ýazgül Wepa Geldiýew - Ýara ýetişsem Wepa Geldiýew - Ýagydyr ýagy Wepa Geldiýew - Ýar gerekdir Wepa Geldiýew - Ýagşydyr Wepa Geldiýew - Ýagşysyn Wepa Geldiýew - Goýmadym Wepa Geldiýew - Gelin boldy Wepa Geldiýew - Toýuny Wepa Geldiýew - Jan kakam Wepa Geldiýew - Gel maňa garşy Wepa Geldiýew - Garrylar gerek Wepa Geldiýew - Garratma meni Wepa Geldiýew - Garry dünýe Wepa Geldiýew - Ejebaý Wepa Geldiýew - Garap durka Wepa Geldiýew - Gara reň bolar Wepa Geldiýew - Galdy Wepa Geldiýew - Gara gözli gelin Wepa Geldiýew - Gal maralym Wepa Geldiýew - Ejem Wepa Geldiýew - Ermeni Wepa Geldiýew - Enebaý Wepa Geldiýew - Dünýedir Wepa Geldiýew - Dosmämmet Wepa Geldiýew - Eglenmez Wepa Geldiýew - Duran ýerleri Wepa Geldiýew - Dünýäde Wepa Geldiýew - Dilberim Wepa Geldiýew - Döneýin Wepa Geldiýew - Diwana boldum indi Wepa Geldiýew - Dillen läläm Wepa Geldiýew - Döne döne Wepa Geldiýew - Dilberim galdy Wepa Geldiýew - Daglara Wepa Geldiýew - Daglar Wepa Geldiýew - Dädemjan Wepa Geldiýew - Dagy bas Wepa Geldiýew - Daşlaşma sen söýgülim Wepa Geldiýew - Bu derdi Wepa Geldiýew - Çagdyr bu çagalar Wepa Geldiýew - Bolan göwnüm Wepa Geldiýew - Biwepa Wepa Geldiýew - Bu ýalançy dünýä Wepa Geldiýew - Bir gelin Wepa Geldiýew - Bidert ýarym Wepa Geldiýew - Bilmedim Wepa Geldiýew - Bibi Wepa Geldiýew - Bilinmez Wepa Geldiýew - Bellidir Wepa Geldiýew - Balsaýat Wepa Geldiýew - Başymyza Wepa Geldiýew - Balam Wepa Geldiýew - Bägüllere taý gülüm Wepa Geldiýew - Balam seni Wepa Geldiýew - Baga baraly leýla Wepa Geldiýew - Bak sonam Wepa Geldiýew - Aýrylsa Wepa Geldiýew - Aýnany Wepa Geldiýew - Aýnam how Wepa Geldiýew - Aýnam mundan Wepa Geldiýew - Aý peri Wepa Geldiýew - Aýa meňzär sen Wepa Geldiýew - Aý gyz ykbal Wepa Geldiýew - Aýnagözeliň Wepa Geldiýew - Arlaýa arlaýa Wepa Geldiýew - Aý bibi Wepa Geldiýew - Aramyzda Wepa Geldiýew - Apat Wepa Geldiýew - Amantäç Wepa Geldiýew - Ak ýüzli Maralym Wepa Geldiýew - Akmaýa gerek Wepa Geldiýew - Altyň biri Wepa Geldiýew - Amangül Wepa Geldiýew - Aglarlar Wepa Geldiýew - Aglaryn Wepa Geldiýew - Aglama Mahym Wepa Geldiýew - Aglama dünýäm Wepa Geldiýew - Abdylla Wepa Geldiýew - Aşyk men Wepa Geldiýew - Yzlarym galdy Wepa Geldiýew - Agam sen Wepa Geldiýew - Jan atam Wepa Geldiýew - Bolmaz Wepa Geldiýew - Aglamagyn dilberim Wepa Geldiýew - Täze gelin Wepa Geldiýew - Unutma Wepa Geldiýew - Siller galmaz Wepa Geldiýew - Şat eýle Wepa Geldiýew - Özge gerekmez Wepa Geldiýew - Seň üçin Wepa Geldiýew - Sowarmyka Wepa Geldiýew - Näzik gülüm Wepa Geldiýew - Mährijemal Wepa Geldiýew - Ýaranlar Wepa Geldiýew - Käkilik Wepa Geldiýew - Leýla Wepa Geldiýew - Iller hany Wepa Geldiýew - Haýrana galar Wepa Geldiýew - ilden aýypdyr Wepa Geldiýew - Güleniň galar Wepa Geldiýew - Gözelleriň seresi Wepa Geldiýew - Giç däl Wepa Geldiýew - Geçer sen Wepa Geldiýew - Dünýede Wepa Geldiýew - Bu güýzde Wepa Geldiýew - Dädem jan Wepa Geldiýew - Yzlarym galdy Wepa Geldiýew - Ak ýüzli Maralym Wepa Geldiýew - Aglama sen Wepa Geldiýew - Balsaýat Wepa Geldiýew - Saçlaryň Wepa Geldiýew - Ýaranlar Wepa Geldiýew - Bäşi bar Wepa Geldiýew - Gördüm Wepa Geldiýew - Döneýin Wepa Geldiýew - Şat eýle Wepa Geldiýew - Ýüz bolmaz Wepa Geldiýew - Aý bibi Wepa Geldiýew - Aýnam munda Wepa Geldiýew - Geçer sen Wepa Geldiýew - Sergezdan men Wepa Geldiýew - Intizar boldum Wepa Geldiýew - Janeý gelineý Wepa Geldiýew - Gülendamym Wepa Geldiýew - Janeý gelineý Wepa Geldiýew - Suwa geledir Wepa Geldiýew - Zülpüň seniň Wepa Geldiýew - Suwa geledir Wepa Geldiýew - Hatyja Wepa Geldiýew - Aýnam how Wepa Geldiýew - Käkilik Wepa Geldiýew - Baga seýle Wepa Geldiýew - Ol ýylan Wepa Geldiýew - Ýetişsem Wepa Geldiýew - Arap tilli söwdügim Wepa Geldiýew - Yrakda durma Wepa Geldiýew - Siller galmaz Wepa Geldiýew - Yrakda durma Wepa Geldiýew - Hatyja Wepa Geldiýew - Dädemjan Wepa Geldiýew - Hatyja Wepa Geldiýew - Geler sallana Wepa Geldiýew - Baga seýle Wepa Geldiýew - Şat eýle Wepa Geldiýew - Geçer sen Wepa Geldiýew - Bäşi bar Wepa Geldiýew - Leýla Wepa Geldiýew - Gözleriň seniň Wepa Geldiýew - Arabyň gyzy Wepa Geldiýew - Bibiniň Wepa Geldiýew - Mähriban ejem Wepa Geldiýew - Tapmar sen Wepa Geldiýew - Iller hany Wepa Geldiýew - Dünýedir Wepa Geldiýew - Aýrylsa Wepa Geldiýew - Ykbal bolmady Wepa Geldiýew - Aglarlar Wepa Geldiýew - Gelin Wepa Geldiýew - Mert olmaz Wepa Geldiýew - Gözleriň seniň Wepa Geldiýew - Guwa gazym Wepa Geldiýew - Güleniň galar Wepa Geldiýew - Aşyk men Wepa Geldiýew - Ýadyňda sakla Wepa Geldiýew - Garagöz gelin Wepa Geldiýew - Aý peri Wepa Geldiýew - Bilinmez Wepa Geldiýew - Nätdin Wepa Geldiýew - Aglaýan Wepa Geldiýew - Ärsary gyzy Wepa Geldiýew - Ýazgül Wepa Geldiýew - Ykbal bolmady Wepa Geldiýew - Haýrana galar Wepa Geldiýew - Gözelleriň seresi Wepa Geldiýew - Giç däl Wepa Geldiýew - Armanym bolup Wepa Geldiýew - Armanym bolup Wepa Geldiýew - Yzlarym galdy Wepa Geldiýew - Ýar senden Wepa Geldiýew - Gelinçäm Wepa Geldiýew - Balam